Search
Close this search box.
Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů 1

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Provozovatel webu:

REWALLUCE s.r.o.

se sídlem: Radešovská 798, Šeberov, 149 00 Praha 4

Neplátce DPH

Identifikační číslo: 10688412

Obchodní rejstřík: C 346116, Městský soud v Praze

zapsaná dne 19. března 2021 v obchodním rejstříku, pro prodej a realizaci objednávek vlastních výrobků prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rewalluce.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby se sídlem a identifikačním číslem viz. výše, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese výše (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Prezentované fotografie produktů slouží pouze pro ilustraci, barevný odstín se může lehce lišit důsledkem rozdílů zobrazení různých monitoru nebo podle použitého tiskového materiálu.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny koncové a včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Pokladna “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  8. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  10. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost sedm dní.
  11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
  12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
  13. Kupní smlouva nabývá účinnosti zaplacením objednávky a prodávající se zavazuje o přijetí platby kupujícího bezodkladně informovat.
  14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2301957622/2010, Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) nebo pomocí služby platební brány v rámci webové stránky (např. PayPal).
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Prodávající požaduje od kupujícího platbu předem. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před započetím výroby objednaného výrobku. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad-fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a kupujícímu jej zašle či předá společně s hotovým výrobkem. Na vyžádání jej prodávající zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Pro výrobek vyrobený na objednávku tedy neplatí obvyklá 14ti denní doba pro vrácení zboží bez udání důvodu, kterou znáte z běžných eshopů. Výrobky mají mnoho variant úprav dle vašeho přání a tímto se mohou stát dále neprodejné. Při koupi prosím toto berte v potaz. V případě, že zjistíte, že Vám objednané a vyrobené zboží z nějakého důvodu nevyhovuje, jsem ochotna Vám pomoci s jeho prodejem dalšímu zákazníkovi jak jen bude možné.
 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ – REKLAMACE
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   6. Po dodání zboží si jej pořádně prohlédněte a oznamte nám případné zjištěné vady. Pokud zjistíte jakýkoli rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo ceně), prosím dejte nám vědět, věc bude obratem napravena Pokud tak neučiníte do 3 pracovních dnů ode dne dodání, budeme mít za to, že zboží bylo dodáno bez vad a že všechny podmínky kupní smlouvy byly bezchybně splněny. Na reklamace, které budou až po vytapetování, nebude brán zřetel. 
  3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího pomocí emailové adresy info@rewalluce.cz Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží buď osobně nebo Českou Poštou. Prodávající doporučuje předem domluvit detaily telefonicky nebo písemně emailem. Kupující nemusí k zásilce nic přikládat, prodávající si své výrobky pozná. Kupující je povinen výrobek zabalit tak, aby se při přepravě nepoškodil.
  4. Po vyřízení reklamace prodávající zašle kupujícímu na své náklady opravené nebo nové zboží zpět maximálně do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. V případě, že prodávající nebude moci dodržet tuto lhůtu, spojí se s kupujícím a domluví kdy bude věc hotová.
 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  V souladu s nařízením o obecné ochraně údajů ze dne 27.dubna (GDPR). Níže uvádíme informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, jak se staráme o jejich bezpečnost a s kým je sdílíme. Pro jakékoliv dotazy ohledně vašich osobních údajů, napište na adresu: info@rewalluce.cz

  1. Jak získáváme vaše osobní údaje

   Vaše osobní údaje využíváme, jelikož jste se rozhodli nakupovat v našem internetovém obchodě rewalluce.cz („obchod“) nebo jste souhlasili se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronické pošty nebo sledováním našeho profilu na sociální síti Instagram.

  2. Jak zpracujeme vaše osobní údaje
   1. Za účelem uzavření kupní smlouvy. V tomto případě požadujeme zejména osobní údaje nutné k prodeji a dodání zakoupeného výrobku, poskytnutí vašich osobních údajů pro tento účel není povinné, ale nezbytné pro plnění smlouvy.
   2. S cílem podání reklamace, v tomto případě je poskytnutí údajů povinné pro posouzení vaší reklamace.
   3. Pro odesílání personalizovaných marketingových zpráv na webových stránkách obchodu. Zprávy budou připraveny na základě analýzy vašich nákupů nebo aktivitě na profilu rewalluce na sociální síti Instagram.
   4. Pro marketingové účely, na doručovací adresu, kterou jste zadali, můžeme příležitostně zaslat informace o nabídce obchodu. Souhlas lze kdykoliv odvolat pomocí emailové adresy info@rewalluce.cz
   5. Na statistické účely, v tomto případě dochází ke shromažďovaní informací týkajících se rozvoje činností a přizpůsobování služeb potřebám našich zákazníků

   Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem.

  3. Kdo je správcem vašich osobních údajů

   Jediným a výhradní správcem je pouze paní Michaela Vaňhová (administrátor) provozující internetový obchod rewalluce.cz Kontakt na administrátora: michaela@rewalluce.cz

  4. Povinnost sdělit osobní údaje

   Je na vás, abyste se rozhodli, zda a jaké údaje nám poskytnete, ale nezapomínejte, že při nakupování v obchodě je poskytnutí určitých údajů povinné k provedení prodejní smlouvy, protože bez nich nebudeme moci vaši objednávku zpracovat. Neposkytnutí požadovaných údajů má za následek neuskutečnění objednávky. Není povinné vyjádřit svůj souhlas s přijímáním obchodních informací na poskytnutých e-mailových adresách nebo telefonním čísle poskytnutém na provedení uzavřené smlouvy o prodeji zboží. Pokud dáte svůj souhlas, budete ho moci kdykoli odvolat.

  5. Komu budou poskytnuty vaše osobní údaje

   Vaše údaje předáme společnostem, které se s námi podílí na plnění smlouvy o prodeji zboží, které jste objednali:

   1. Zásilkovna s.r.o., Ostatní subjekty, které budou v budoucnu zajištovat dodání zboží, které jste zakoupili
   2. Platební operátoři, se kterými budeme spolupracovat, aby získali platbu za zboží, které jste si zakoupili.
   3. Subjekty, které na naši žádost zpracovávají osobní údaje našich klientů, v rozsahu nezbytném pro umístění webových stránek.
   4. Vaše osobní údaje můžeme sdílet i jiným subjektům z výše uvedených kategorií, se kterými budeme v budoucnu spolupracovat.
   5. Společnost, která vede naše účetnictví
  6. Jak dlouho zpracujeme vaše osobní údaje

   Osobní údaje, které jste poskytli, budou zpracovány v období:

   1. Nezbytném pro splnění smlouvy o prodeji jakož i vašich nároků na reklamaci, jakož i potvrzení plnění našich závazků a uplatnění nároků nebo obhajoby vůči nárokům, které mohou být směrovány proti nám – ne však déle než 10 let od data, kdy jste nám poskytli vaše údaje,
   2. V případě, že nahlásíte požadavek na smazání vašeho účtu v obchodě, můžeme vaše údaje zpracovat v době potřebné k potvrzení plnění našich závazků a uplatnění nároků nebo obhajoby proti nárokům, které by mohly být namířeny proti nám – ne však déle než 10 let od data, kdy jste nám poskytli vaše údaje.
  7. Jak chráníme vaše osobní údaje

   Používáme řadu bezpečnostních opatření k minimalizaci rizika úniku dat, tzn. antispamové systémy, interní procedury. Náš obchod zajišťuje velmi vysokou úroveň zabezpečení a spolupracujeme s pečlivě vybranými dodavateli.

  8. Jaká jsou vaše práva ohledně zpracování vašich osobních údajů

   Podle GDPR, máte v souvislosti s přenosem vašich osobních údajů řadu práv, jako například:

   1. Právo vědět, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány – pokud máte dotazy ohledně toho, zda a jak zpracováváme Vaše údaje, kontaktujte nás na adrese info@rewalluce.cz
   2. Podle pravidel stanovených v GDPR máte také práva k:
    1. Vymazání údajů – pokud chcete, abychom přestali zpracovávat Vaše údaje, můžete svůj účet Obchodě smazat nebo nás o smazání požádat. Nezapomeňte však, že toto právo není absolutní a můžeme odmítnout smazání Vašich údajů, pro které máme právní základ k jejím zpracováním, (např. plnění zákonné povinnosti, uplatnění nároků nebo obhajoby proti nárokům, které by mohly být namířeny proti nám,
    2. Žádosti na omezení zpracování Vaších údajů,
    3. Nahlášení námitek pokud jde o zpracování vašich údajů, je-li základem pro zpracování oprávněný zájem Administrátora nebo plnění úkolů ve veřejném zájmu,
    4. Odvolání souhlasu, pokud jsou údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu,
    5. Přenesení údajů, pokud je zpracování založeno na smlouvě nebo Vašem souhlasu.

   Všechny výše uvedené práva můžete vykonat kontaktováním našeho Inspektora ochrany dat (adresa e-mail: info@rewalluce.cz)

  9. Informace o cookies

   Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

   Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.

   Analytické a marketingové cookies – Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 07.05.2019.

Dáme Vám slevu 5 %

Přihlaste si odběr našeho newsletteru, zašleme Vám kupon na slevu 5 %.